Zatrudnianie rodzin członków zarządu w spółkach cz.1

Termin „zatrudnienie” ma w odczuciu powszechnym wiele znaczeń i jest używany w różnym kontekście. W znaczeniu społecznym za zatrudnionego uważa się zazwyczaj osobę fizyczną, która wykonuje pracę otrzymując za to wynagrodzenie, aczkolwiek nie za¬wsze jest to osoba związana stosunkiem pracy. W prawie pracy wyodrębnia się zatrudnienie pracownicze oraz zatrudnienie niepracownicze typu cywilnoprawnego. Przez zatrudnienie niepracownicze rozumie się wykonywanie pracy na podstawie umowy agencyjnej, urnowy zlecenia, umowy o dzieło lub świadczenie pracy czy usług związanych z zarządzaniem na podstawie umów prawa cywilnego.

Przytoczone formy zatrudnienia wykazują, iż prawne pojęcie zatrudnienia ma różne znaczenie. Na ogół zastosowanie poszczególnych form zatrudnienia związane jest z kosztami, mającymi wpływ na efektywność funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Zatrudnienie niepracownicze jest nietypową formą zatrudnienia i dotyczy sytuacji, gdy zatrudnienie ma miejsce na innej podstawie niż stosunek pracy. Ten rodzaj zatrudnienia nie podlega rygorom prawa pracy, zwłaszcza w zakresie czasu pracy, sposobu wykorzystania zatrudnionej osoby i miejsca wykonywanej pracy. W efekcie wraz z rozwojem rynku coraz więcej organizacji gospodarczych stosuje koncepcję model elastycznej firmy, polegającą na tworzeniu struktury zatrudnienia w zależności od zmieniających się oczekiwań i wymagań rynku.

Ogólnie obowiązujące przepisy prawa pracy nie przewidują ograniczeń co do zatrudnienia w jednym zakładzie pracy małżonków bądź osób spokrewnionych czy spowinowaconych, nawet na stanowiskach powodujących zależność służbową tych osób. Zakazy lub ograniczenia w tym zakresie mogą wynikać z przepisów szczególnych, np. art. 71 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej. W ustawie tej ustanowiony jest zakaz powstania podległości służbowej pomiędzy osobami bliskimi.

prawnik warszawa mokotów

Źródło:
Radca prawny Warszawa
Kancelaria prawna Vis Lex

(Radca prawny Warszawa Mokotów – Kancelaria prawna Vis Lex – kancelaria prawna Domaniewska)