Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców cz.1

Koegzystencja państwa na arenie międzynarodowej i poszerzanie płaszczyzn współdziałania oznacza implementację państwa wspólnotowego oraz zaciąganie zobowiązań. Uczestnictwo w strukturach międzynarodowych, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. przesądziło o konieczności wprowadzenia nowych regulacji prawnych, m.in. w odniesieniu do zasad nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.

Priorytetowe znaczenie dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej ma nabywanie nieruchomości na zasadzie równego traktowania. W rzeczywistości jeżeli uwzględnimy brak jednolitego prawa wspólnotowego regulującego zezwolenia na nabywanie nieruchomości i fakt obowiązywanie w tym przedmiocie odmiennych zasad, przyjętych w prawie wewnętrznym państw, uzasadnionym jest twierdzenie o funkcjonowaniu zasady równego traktowanie w znaczeniu formalnym.

Tożsamość narodowa, tradycja i kultura współistniejąca i tworzona na określonym terytorium i idei ponadczasowych dla narodów, stawia ustawodawcę krajowego przez trudnym wyzwaniem. Prawo wewnętrzne powinno odzwierciedlać równoważenie proporcji wypełnienia zobowiązań międzynarodowych i ochrony interesu narodowego w przestrzeni ekonomicznej, społecznej, patriotycznej. Prawo wewnętrzne regulujące nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców przy poszanowaniu prawa Wspólnoty, powinno być konstruowane zwłaszcza z uwzględnieniem perspektywy potencjalnych zagrożeń dla sfery szeroko pojętej obronności i bezpieczeństwa państwa.

Potencjalne skutki transformacji w przedmiocie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców i ich znaczenie w odniesieniu do kwestii związanych In tenere z obronnością i bezpieczeństwem państwa, znajdują odzwierciedlenie w prawie Ministra Obrony Narodowej i Ministra Rolnictwa do wniesienia sprzeciwu na wydanie zezwolenia. Prawo cudzoziemców poddane zostało ograniczeniom, poprzez przyjęcie okresów przejściowych dotyczących nabywania nieruchomości rolnych i leśnych, drugich domów oraz przez wymóg uzyskiwania zezwoleń.

Ochrona terytorium państwa i funkcjonowanie zasady zwierzchnictwa terytorialnego na płaszczyźnie bytu każdego państwa, przesądza o szczególnej eksperiencji należnej kwestiom związanym z przyznaniem cudzoziemcom prawa do nabywania nieruchomości w innych państwach. Zasada suwerenności państwa i zwierzchnictwa terytorialnego posiadają fundamentalne znaczenie z punktu widzenia kompetencji państwa do samostanowienia w poszczególnych sferach jego funkcjonowania, określenia jego pozycji, jako podmiotu społeczności międzynarodowej i wynikających stąp praw i obowiązków. Realizacja suwerenności państwa przejawia się w jego zwierzchnictwie terytorialnym, z którego wywodzi się uprawnienie wykonywania władzy rozciągające się na wszystkie przebywające na jego terytorium osoby.

prawnik warszawa mokotów

Źródło:
Radca prawny Warszawa
Kancelaria prawna Vis Lex

(Radca prawny Warszawa Mokotów – Kancelaria prawna Vis Lex – kancelaria prawna Domaniewska)