Aktualności

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości powinien spełniać zadość wymogom formalnym, powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy i jego statusu prawnego, oznaczenie nabywanej nieruchomości, oznaczenie zbywcy, określenie formy prawnej nabycia nieruchomości oraz informację o celu i możliwości nabycia nieruchomości. Ponadto do wniosku powinny być dołączone wszelkie dokumenty, które potwierdzają okoliczności wskazane we wniosku, a także dokumenty pomocne dla ustalenia prawidłowości nabycia nieruchomości.

Czytaj dalej Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Źródła prawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Aktem prawnym o znaczeniu priorytetowym, regulującym zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców jest Ustawa z dnia 24 marca 1920 r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Ponadto, kwestie związane z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców reguluje Ustawa z dnia 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy o opłacie skarbowej, Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, a także Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości.

Czytaj dalej Źródła prawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców cz.1

Koegzystencja państwa na arenie międzynarodowej i poszerzanie płaszczyzn współdziałania oznacza implementację państwa wspólnotowego oraz zaciąganie zobowiązań. Uczestnictwo w strukturach międzynarodowych, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. przesądziło o konieczności wprowadzenia nowych regulacji prawnych, m.in. w odniesieniu do zasad nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.

Czytaj dalej Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców cz.1

Zatrudnianie rodzin członków zarządu w spółkach cz.3

Kodeks spółek handlowych nie normuje odmiennie sytuacji prawnej osoby zatrudnionej w spółce, gdzie wspólnikiem jest członek najbliższej rodziny czy krewny. Należy jednak zwrócić uwagę, że stosunek prawny – umowa o pracę krewnego członka zarządu spółki z o.o. będzie stosunkiem pracy wówczas, gdy odpowiada warunkom umowy o pracę w rozumieniu prawa pracy. Ażeby uniknąć podejrzeń dyskryminacji innych pracowników spółki oraz ewentualnego zarzutu pozorności zawartej umowy o pracę z członkiem rodziny osoby spokrewnionej z członkiem zarządu spółki, wynagrodzenie takiej osoby wynikające ze stosunku pracy powinno być ukształtowane w proporcji do wynagrodzenia innych pracowników spółki wykonujących w spółce pracę o podobnej wartości (zajmujących stanowiska porównywalne co do zakresu i rodzaju wykonywanej pracy oraz kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu).

Czytaj dalej Zatrudnianie rodzin członków zarządu w spółkach cz.3