Zatrudnianie rodzin członków zarządu w spółkach cz.2

Zgodnie z art. 3 k.p. pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Odnośnie spółek z o.o. pracodawcami są wszyscy wspólnicy. Zauważyć należy, że pracownika nie zatrudnia wspólnik, ale spółka. To spółka z o.o. jednoosobowa bądź wieloosobowa jest pracodawcą.

Czytaj dalej Zatrudnianie rodzin członków zarządu w spółkach cz.2

Zatrudnianie rodzin członków zarządu w spółkach cz.1

Termin „zatrudnienie” ma w odczuciu powszechnym wiele znaczeń i jest używany w różnym kontekście. W znaczeniu społecznym za zatrudnionego uważa się zazwyczaj osobę fizyczną, która wykonuje pracę otrzymując za to wynagrodzenie, aczkolwiek nie za¬wsze jest to osoba związana stosunkiem pracy. W prawie pracy wyodrębnia się zatrudnienie pracownicze oraz zatrudnienie niepracownicze typu cywilnoprawnego. Przez zatrudnienie niepracownicze rozumie się wykonywanie pracy na podstawie umowy agencyjnej, urnowy zlecenia, umowy o dzieło lub świadczenie pracy czy usług związanych z zarządzaniem na podstawie umów prawa cywilnego.

Czytaj dalej Zatrudnianie rodzin członków zarządu w spółkach cz.1

Zakres danych osobowych przetwarzanych w sieciach teleinformatycznych cz. 2

Niemniej jednak, byłaby ona niezgodna z celem ustawy, który ma na celu ochronę jednostki przed bezprawnym przetwarzaniem jej danych osobowych. Dlatego właśnie właściwa wydaje się zgoła odmienna interpretacja, według której jeżeli pewne informacje o jednostce zostały pozyskane i umożliwiają jej identyfikację, tak pośrednią jak i bezpośrednią, to uznać należy, że mimo nadmiernych kosztów poniesionych przy zdobyciu takich informacji będą to w etapie finalnym procesu ich pozyskiwania dane osobowe objęte przewidzianą w u.o.d.o.

Interpretacja ta pozwala na zabezpieczenie interesów podmiotów, które zostały zidentyfikowane przy zaangażowaniu znacznych kosztów. Należy bowiem mieć na uwadze założenia i celu podmiotu, który poszukuje pewnych danych, za pomocą których następnie będzie w stanie zidentyfikować chociażby pośrednio daną jednostkę, np w celu skierowania do niej dedykowanej kampanii reklamowej, która może przynieść mu dużo większe zyski niż kwoty przeznaczone na działania identyfikujące dany podmiot. Zaprezentowana wykładnia nie ma w literaturze powszechnego poparcia, co nie znaczy, że nie powinna być poddana pod szerszą dyskusję i jest pozbawiona podstaw.
Wracając do zagadnienia zakresu danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, można pokusić się o dokonanie pogrupowania danych według pewnych kategorii. Wyróżnić należy dane dotyczące usługobiorcy, w tym niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego. W doktrynie dane te określane są mianem tzw. danych stałych. Ustawodawca pozwala na przetwarzanie także innych danych dotyczących usługobiorcy, które nie są niezbędne do świadczenia usług droga elektroniczną, przy czym do ich przetwarzania wymagana jest zgoda usługobiorcy. Drugą kategorią danych są dane pozyskiwane przez usługodawcę bardzo często w sposób automatyczny, bez wiedzy usługobiorcy, są to tzw. dane eksploatacyjne, które charakteryzują nie usługobiorcę jako takiego, ale sposób korzystania przez niego z konkretnej usługi. Do kategorii danych eksploatacyjnych zaliczyć można dane rozliczeniowe, o których mowa w art. 19 ust. 3. Sa to dane niezbędne do rozliczenia usługi i dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za ich realizację. Natomiast tzw. biling data, to szczegółowe dane dotyczące rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych usługi. Dane te wykorzystywane są jedynie dla celów stworzenia szczegółowego bilingu na wyraźne żądanie usługobiorcy.

Trzecią kategorią danych są informacje przetwarzane dla celów reklamowych, badania rynku i preferencji usługobiorców, przy czym wyniki tych badań mają zostać przeznaczone na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę. Na potrzeby zestawienia danych oraz tworzenia profili konsumentów nie mogą być jednak wykorzystywane dane stałe, ustawodawca wprowadza także zakaz zestawiania pseudonimu z danymi osobowymi usługobiorcy.

Ustawodawca uprawnia ponadto usługodawcę do przetwarzania danych związanych z aktywnością użytkownika w sieci w sytuacji, gdy korzysta on z usług w sposób niezgodny z regulaminem świadczenie usług lub z przepisami prawa. Dane te mogą być przetwarzane tylko w zakresie koniecznym do ustalenia odpowiedzialności usługobiorcy. Na usługodawcę nałożone zostały obowiązki związane z utrwaleniem faktów niewłaściwego korzystania z usługi (czyli, np. treść wiadomości).

Na zakończenie rozważań odnośnie zakresu danych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, podkreślenia wymaga także stanowisko doktryny, które wskazuje, iż wbrew literalnemu brzmieniu art. 18 u.s.u.d.e., że usługodawca może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy, informacje wymienione w tymże artykule nie stanowią w każdym przypadku danych osobowych i ich naturę należy badać ad casum. Nie można zatem stwierdzić jednoznacznie, iż w każdym przypadku pewne informacje będą stanowić zawsze dane spełniające przesłanki danych osobowych i że będą podlegać u.o.d.o. i u.s.u.d.e.

prawnik warszawa mokotów

Źródło:
Radca prawny Warszawa
Kancelaria prawna Vis Lex

(Radca prawny Warszawa Mokotów – Kancelaria prawna Vis Lex – kancelaria prawna Domaniewska)

Zakres danych osobowych przetwarzanych w sieciach teleinformatycznych cz. 1

Analizując problematykę ochrony danych osobowych należy pamietać , na co słusznie wskazuje się w literaturze przedmiotu, iż “strumień danych” przekazywany przy wszelkiego rodzaju transakcjach w sieciach komputerowych stanowi tylko wtedy zagrożenie dla prywatności, gdy odnosi się do oznaczonej osoby.

Czytaj dalej Zakres danych osobowych przetwarzanych w sieciach teleinformatycznych cz. 1