Aktualności

Podstawy przetwarzania danych osobowych cz.2

Zgodnie z u.s.u.d.e. są cztery przesłanki legalizujące przetwarzanie danych osobowych. Ustawa wskazuje po pierwsze przepisy tejże ustawy, po drugie zgodę usługobiorcy będącego osobą fizyczną, po trzecie postanowienia odrębnych ustaw, a po czwarte umowę usługobiorcy z usługodawcą. Co do podstawy w postaci przepisów prawa, to chodzi w tym miejscu o art. 18 ust. 1, 2, 5, art. 19 ust. 2 pkt. 1,3 i 4 oraz art. 21 ust. 1 u.s.u.d.e. O podstawach w postaci odrębnych ustaw lub umowy stron mówi art. 19 ust. 2 pkt. 4 u.s.u.d.e.

Czytaj dalej Podstawy przetwarzania danych osobowych cz.2

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Omawiając problematykę przetwarzania danych osobowych należy przybliżyć nieco pojęcie samego przetwarzania danych. Zgodnie z art 7 pkt 2 u.o.d.o., przez przetwarzanie danych należy rozumieć jakiekolwiek operacje dokonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te które wykonuje się w systemach informatycznych.

Czytaj dalej Podstawy przetwarzania danych osobowych

Ramy prawne przetwarzania danych osobowych

Przedstawiając zagadnienie przetwarzania i ochrony danych osobowych przez pryzmat regulacji unijnych i krajowych, należy wyjść od art. 51 Konstytucji RP, który stanowi, że nikt nie może być zobowiązany do ujawnienia informacji dotyczących jego osoby inaczej niż na podstawie aktu rangi ustawowej, który określać ma szczegółowo zasady i formy udostępniania i przetwarzania danych o jednostkach. Z uwagi na brak rozróżnienia w przywoływanym przepisie Konstytucji, zgodzić należy się z poglądem, iż regulacja konstytucyjna dotyczy także danych przetwarzanych w sieciach teleinformatycznych, a nie jedynie w sposób tradycyjny, np w kartotekach.

Czytaj dalej Ramy prawne przetwarzania danych osobowych

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Handel elektroniczny, zwany także e-commerce, to zjawisko złożone z szeregu czynności faktycznych i prawnych, dokonywanych między podmiotem świadczącym usługi bądź oferującym towary, a jego potencjalnym nabywcą. Różni się on od klasycznej formy prowadzenia działalności gospodarczej przede wszystkim sposobem oferowania towarów i usług przy pomocy środków i urządzeń elektronicznych takich jak telefony, Internet, telewizja. Specyfika przywołanej formy aktywności gospodarczej polega zatem na korzystaniu z nowych kanałów komunikowania się z potencjalnymi klientami.

Czytaj dalej Świadczenie usług drogą elektroniczną